top of page

Аналітика ланцюга поставок у цифровій логістиці

Supply Chain Analytics in Digital Logistics

Тривалість / Duration

1 місяць / 1 month

Про курс

Ви навчитесь:

трендам цифровізації ланцюгів поставок та можливості використання цифрових технологій

базовим знанням конфігурації та діагностики ланцюгів поставок

методам та засобам аналізу бізнес-процесів у ланцюгах поставок

стратегії розвитку та оптимізації бізнес-процесів у ланцюгах поставок

основам машинного навчання для управління ланцюгами поставок

практичнам навичкам аналізу та оптимізації ланцюгів поставок локальної компанії.


You will learn:

 

• trends of digitization of supply chains and the possibilities of using digital technologies

• basic knowledge of the configuration and diagnostics of supply chains

• methods and tools for analyzing business processes in supply chains

• strategies for the development and optimization of business processes in supply chains

• fundamentals of machine learning for supply chain management

• practical skills of analysis and optimization of supply chains of the local company

Ваш викладач

ГРИГОРАК Марія / HRYHORAK Mariia

Доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту кібернетики НАН України, Президент Українського логістичного альянсу, член CSCMP.
Сфера наукових інтересів: інтелектуальна парадигма логістики, формування інтелектуалізованих логістичних систем, стратегічні орієнтири розвитку Національної логістичної системи.

Doctor of Economics, associate professor, senior researcher of the Institute of Cybernetics of the National Academy of Sciences of Ukraine, President of the Ukrainian Logistics Alliance, member of the CSCMP. Fields of scientific interests: intellectual paradigm of logistics, formation of intellectualized logistics systems, strategic guidelines for the development of the National Logistics System.

ГРИГОРАК Марія / HRYHORAK Mariia
bottom of page