top of page

Лідерство в цифровій економіці

Leadership in Digital Economy

Тривалість / Duration

1,5 місяці / 1,5 months

Про курс

Ви навчитесь:

Інноваційне лідерство в новій цифровій економіці

Нові моделі лідерської поведінки та як організації можуть зробити цю поведінку нормою

Відмінні риси мислення традиційних лідерів та інноваційних.

Які організаційні конфігурації були б найкращими.

Як формується та виконується стратегія в новій економіці

Як ви, як лідер цифрового підприємства, можете створити культуру постійного оновлення

Які нові лідерські навички та поведінка знадобляться вашій команді

Як побудувати спільноту лідерів як усередині, так і у вашій екосистемі

Нові KPI для вимірювання ефективності вашої цифрової трансформації.


You will learn:

Innovative leadership in the new digital economy

New models of leadership behavior and how can organizations make these behaviors the norm

Distinguishing features of thinking of traditional leaders and innovative ones.

What organizational configurations would be best.

How is strategy formulated and executed in this new economy

How can you, as a digital enterprise leader, establish a culture of constant renewal

What new leadership skills and behaviors will your team need

How to build a community of leaders both internally and in your ecosystem

New KPIs to measure the effectiveness of your digital transformation.

Ваш викладач

ІЛЯШ Ольга / ILYASH Olga

Проректор науково-педагогічної та міжнародної діяльності Міжнародного університету фінансів, доктор економічних наук. Професор в Nicolaus Copernicus University (Toruń, Poland). Експерт Європейської Комісії у сфері освіти, аудіовізуальних засобів та культури, оптимальної ефективності та повернення інвестицій.

Vice-rector of scientific-pedagogical and international activities of the International University of Finance, doctor of economic sciences. Professor at Nicolaus Copernicus University (Toruń, Poland). Expert of the European Commission in the field of education, audiovisual media and culture, optimal efficiency and return on investment.

ІЛЯШ Ольга / ILYASH Olga
bottom of page