top of page

Психологія лідерства і професійної успішності в умовах цифровізації економіки

The psychology of leadership and professional success in the conditions of economy digitalisation

Тривалість / Duration

1 місяць / 1 month

Про курс

Предметом вивчення кредитного модуля «Психологія лідерства та професійної успішності в умовах цифровізації економіки» є закономірності взаємодії людей в системі «керівник-підлеглі» і «лідер-послідовники», механізм висування в лідери, співвідношення лідерства і управління, риси особистості, які необхідно розвивати для того щоб стати лідером, особливості лідерства у сучасному суспільстві і досягнення професійної успішності в умовах цифровізації економіки.

Мета вивчення дисципліни - навчити слухачів курсу знанням щодо феномену лідерства і його особливостей, навичкам порівняльного аналізу різних підходів, моделей і типологій лідерства, а також вмінням застосовувати компетентності щодо ефективного лідерства та професійної успішності спеціаліста в умовах цифровізації економіки.


"The psychology of leadership and professional success in the conditions of economy digitalisation"

The subject of study of the credit module "The psychology of leadership and professional success in the conditions of economy digitalisation" is the interaction patterns in the "leader-subordinate" and "leader-follower" systems, the mechanism of promotion to leadership, the relationship between leadership and management, personality traits to be developed to become a leader, features of leadership in modern society, and achieving professional success in the conditions of economy digitalisation.

The aim of studying the discipline is to teach the students about the phenomenon of leadership and its features, the skills of comparative analysis of different approaches, models and typologies of leadership, as well as the ability to apply competencies for effective leadership and professional success of a specialist in the conditions of the economy digitalisation.

Ваш викладач

КОНОНЕЦЬ Марія / KONONETS Maria

Доцент, кандидат психологічних наук. доцент кафедри психології та педагогіки Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського. Фахівець у галузі
організаційної та економічної психології, психології лідерства. Членкиня Української асоціації організаційних психологів та психологів праці.

Associate Professor, PhD in Psychological Sciences. Associate Professor of the Department of Psychology and Pedagogy of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. Specialist in the field
organizational and economic psychology, psychology of leadership. Member of the Ukrainian Association of Organizational and Labor Psychologists.

КОНОНЕЦЬ Марія / KONONETS Maria
bottom of page