top of page

Економічна психологія в умовах цифрового суспільства

Economic psychology in the conditions of a digital society

Тривалість / Duration

1 місяць / 1 month

About the course

Високоефективна діяльність у сфері бізнесу та управління на сучасному етапі неможлива без розуміння соціально-психологічних процесів, які супроводжують господарську діяльність. Орієнтація в умовах функціонування ринку праці у сучасному суспільстві, оцінювання об’єктивної та суб’єктивної сторін ринку праці потребує високого рівня психологічної компетентності фахівців, що і зумовлює необхідність вивчення навчальної дисципліни «Економічна психологія в умовах цифрового суспільства». Вивчення даної дисципліни та застосування в житті отриманих знань дасть змогу аналізувати чинники, що впливають на економічну активність особистості.

Мета вивчення дисципліни – навчити слухачів курсу знанням, щодо способів та механізмів дії економічних чинників на психіку людини, навичкам порівняльного аналізу різних моделей економічної поведінки та їх складових, а також умінням виділяти якісну своєрідність і специфіку психологічних механізмів економічної поведінки, аналізувати психологічні закономірності економічної діяльності різних суб’єктів господарювання в умовах цифрового суспільства.


Highly effective activities in business and management at the current stage of development are impossible without understanding socio-psychological processes that accompany economic activities. The necessity to have a proper orientation in the conditions of the labor market functioning in modern society, evaluation of the objective and subjective aspects of the labor market require a high level of psychological competence of specialists, which necessitates the study of the discipline "Economic psychology in the conditions of a digital society". The study of this discipline and the application of the acquired knowledge in real life conditions will make it possible to analyse the factors affecting the economic activity of an individual.

The aim of studying the discipline is to teach the students the methods and mechanisms of those economic factors that have an impact on the human psyche, to make the students acquire the skills of the comparative analysis of various models of economic behavior and their components, as well as the ability to highlight the qualitative specificity of the psychological mechanisms of economic behavior, to analyse the psychological regularities of the economic activity of various economic units in the conditions of a digital society.

Your Instructor

КОНОНЕЦЬ Марія / KONONETS Maria

Доцент, кандидат психологічних наук. доцент кафедри психології та педагогіки Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського. Фахівець у галузі
організаційної та економічної психології, психології лідерства. Членкиня Української асоціації організаційних психологів та психологів праці.

Associate Professor, PhD in Psychological Sciences. Associate Professor of the Department of Psychology and Pedagogy of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. Specialist in the field
organizational and economic psychology, psychology of leadership. Member of the Ukrainian Association of Organizational and Labor Psychologists.

КОНОНЕЦЬ Марія / KONONETS Maria
bottom of page